Paketerade styrdokument för informationssäkerhet

Mer än bara malldokument
Bakom Addlevels styrdokument står ett team bestående av informationssäkerhetsrådgivare, jurist, och utvecklare. Informationssäkerhet involverar såväl organisatoriska aspekter och människorna på ert företag, som teknik och IT-säkerhet.
Styrdokumenten levereras som standardiserade dokument där ni anpassar dem efter ert företags behov och strukturer.
Styrdokumenten kan kompletteras med Addlevels framtagna skyddskatalog för att operativt implementera det strategiska och taktiska arbetet.

Addlevels policy
Informationssäkerhetspolicyn fastställer en övergripande strategi för ert arbete med informationssäkerhet. Policyn strävar mot att säkerställa att er företagsinformation och informationstillgångar ges adekvat skydd. Innehållsmässigt är det av vikt att fastställa ansvaret i policyn utifrån er interna organisation, det vill säga vilken roll i ert företag som ansvarar för vad inom informationssäkerhetsarbetet. Ansvarsfördelningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med informationssäkerheten inom ert företag.

Addlevels riktlinje
Informationssäkerhetsriktlinjen är ett omfattande dokument som grundar sig i ISO 27002-standarden. Det är riktlinjens ambition att följa ISO-standarden utifrån ert företags förutsättningar. Riktlinjen kan enkelt tolkas och förstås över branschgränser. Samarbetet främjas och dialogen kan ske på ett gemensamt språk eftersom riktlinjen grundar sig i ISO standarden.

Addlevels instruktioner
Instruktioner är de mest målgruppsanpassade styrdokumenten. De är tänkta att läsas och följas av målgruppen de är framtagna för. Det kan t.ex. röra sig om företagets samtliga användare av mobila enheter, alla som utvecklar kod åt företaget eller alla användare av IT-miljön.

Referenser
Vi ser gärna att ni tar kontakt med våra referenser! Vänligen kontakta oss för kontaktuppgifter.

Exempel på styrdokument

  • Informationssäkerhetspolicy
  • Informationssäkerhetsriktlinjer
  • Instruktion för användare
  • Instruktion för användande av mobila enheter

Mer information

Namn
Telefon
E-post
Meddelande